รายการผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง


คู่มือการใช้งาน

FAQ

โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2565

Q: ปีนี้มีการแจกฉลากหรือไม่?
A: ปีนี้ไม่มีการแจกฉลาก ผู้ประกอบการดำเนินการพิมพ์ฉลากเอง
Q: มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบหรือไม่?
A: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แต่ผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดส่งตัวอย่าง
Q: หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับฉลากก่อนปี 2563 จะต้องส่งตัวอย่างทดสอบใหม่ทั้งหมดใช่หรือไม่?
A: ผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับฉลากก่อนปี 2563 จะต้องส่งตัวอย่างทดสอบใหม่
Q: หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตพิมพ์ฉลาก ข้อ 1 ระบุให้ขออนุญาตพิมพ์ฉลากภายหลังจากได้รับทราบผลการทดสอบ ไม่เกิน 30 วัน และเมื่อดูในขั้นตอนดำเนินการ แจ้งผลข้อ 4 แต่ให้ขออนุญาตพิมพ์ฉลาก ข้อ 8 ดังนั้นจะทันภายใน 30 วัน หรือไม่?
A: ในทางปฏิบัติจะส่งผลการทดสอบ ร่างสัญญาการใช้ฉลาก และคำขออนุญาตพิมพ์ฉลาก ไปพร้อมกัน เมื่อทราบผลการทดสอบแล้วต้องการใช้ฉลาก ก็เซ็นสัญญาและคำขออนุญาตพิมพ์ฉลากได้เลย จึงอยู่ในกรอบเวลา 30 วัน
Q: หลักเกณฑ์กำหนดให้ส่งตัวอย่างทดสอบภายใน 30 เมษายน อาจจะดำเนินการไม่ทันเนื่องจากบางรุ่นนำเข้าจากต่างประเทศ และโควิดทำให้มีความล่าช้า สามารถขยายเวลาได้หรือไม่?
A: เนื่องจากโครงการมีกรอบเวลาดำเนินการ หากส่งตัวอย่างล่าช้า จะทำให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปล่าช้าด้วย จึงไม่สามารถขยายเวลาได้
Q: หากไม่สามารถส่งตัวอย่างเข้าทดสอบได้ สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง?
A: สามารถส่งเฉพาะเอกสารรับรองการทดสอบได้ แต่มีเงื่อนไขดังนี้
1) ส่งใบรับรองการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับ มอก.17025 หรือ มาตรฐาน ISO 17025
2) ใบรับรองต้องออกให้ไม่เกิน 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน)
3) ทดสอบตามมาตรฐานวิธีการทดสอบที่ระบุในคู่มือหลักเกณฑ์การรับสมัคร
Q: จะทราบได้อย่างไรว่าห้องทดสอบใดได้รับการรับรอง มอก.17025?
A: สามารถเข้าไปดูระบบฐานข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม https://www.tisi.go.th/website/accreditation/lab_test
Q: ทางโครงการแนะนำบริษัทพิมพ์ฉลาก 2 ราย คือ บริษัท ส สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด นอกจาก 2 บริษัทนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพิมพ์ฉลากกับบริษัทอื่นได้หรือไม่?
A: สามารถพิมพ์ฉลากกับบริษัทอื่นได้ โดยจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบฉลากที่กำหนด ได้แก่ ขนาด เฉดสี และข้อความบนฉลาก ซึ่งทาง พพ. จะส่งรายละเอียดรูปแบบฉลากให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
Q: ฉลากเดิมที่เคยได้รับในปี 2562 ยังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่?
A: ฉลากยังสามารถใช้ได้จนกว่าจะหมด (รูปแบบฉลากและผลการทกสอบยังเป็นของเดิม)
Q: การสมัครยังมีการกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่?
A: ในปีนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นระบบจะทำการสร้างเอกสารใบสมัครให้
Q: การลงนามเอกสารต่างๆจะขีดคร่อมว่าใช้สำเนาเอกสารเพื่ออะไร?
A: ขีดคร่อมว่า “ใช้ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เท่านั้น”
Q: เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน?
A: เอกสารต่างๆ ทั้ง หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ ตัวอย่างเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qV-zZ4Eh9KDXDBg905c6n3ddJEhuvtMT
Q: พพ.มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติจำนวนฉลากอย่างไร ?
A: พิจารณาจากจำนวนฉลากที่ผู้ประกอบการขอรับ และ ปริมาณการจำหน่าย ดังนี้
กรณีที่ 1 จำนวนที่ขอ มากกว่า ปริมาณการจำหน่าย จะอนุมัติจำนวนฉลากเท่ากับปริมาณการจำหน่าย
กรณีที่ 2 จำนวนที่ขอ น้อยกว่า ปริมาณการจำหน่าย จะอนุมัติจำนวนฉลากเท่ากับจำนวนที่ขอ
กรณีที่ 3 จำนวนที่ขอ เท่ากับ ปริมาณการจำหน่าย จะอนุมัติจำนวนฉลากเท่ากับจำนวนที่ขอ
Q: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปริ้นฉลากเองโดยใช้เครื่องปริ้นที่ใช้งานโดยทั่วไป ไม่ต้องสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ ได้หรือไม่?
A: เนื่องจาก พพ.จะกำหนดคุณลักษณะของแผ่นฉลาก เช่น ขนาด ลักษณะข้อความ เฉดสี และลักษณะกระดาษ ซึ่งเครื่องปริ้นที่ใช้งานโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้ จะต้องสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์เท่านั้น
Q: ผู้เข้าร่วมโครงการจะทราบได้อย่างไรว่าโรงพิมพ์ไหนสามารถพิมพ์ฉลากได้ตามคุณลักษณะที่พพ.กำหนด?
A: พพ.จะรับลงทะเบียนโรงพิมพ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ หากโรงพิมพ์ไหนผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว จะแสดงที่ระบบออนไลน์ https://thaihepslabel.dede.go.thซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปเลือกโรงพิมพ์ที่ต้องการและแจ้งข้อมูลการพิมพ์ฉลาก หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการต่อจนกระทั่งการพิมพ์ฉลากสำเร็จและพร้อมส่งมอบ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ฉลากตามที่โรงพิมพ์เสนอราคา
Q: ไฟล์เอกสารที่แนบมาในระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว จะต้องส่งตัวจริงมาอีกหรือไม่?
A: เอกสารตัวจริงจะใช้ประกอบการทำสัญญาการใช้ฉลาก ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเก็บเอกสารไว้ใช้ประกอบการทำสัญญาการใช้ฉลาก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป